ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๓๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๓.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2567
จ้างเหมาค่าแรงวางท่อเมนประปาเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๒ คัน (โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567