ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 708
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๒ คัน (โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2567
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๐, ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๑, ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๗, ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๘, ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567
จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖,๔๒๐-๕๗-๐๐๑๗,๔๒๐-๕๘-๐๐๑๘,๔๒๐-๕๘-๐๐๑๙,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๕,๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาประดับผ้าสีเหลือง+สีขาว บริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567