ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๕-๐๐๑๗, ๔๔๒-๖๕-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๔๕๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2566