ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน เข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ศาลายา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน ๑๘ ชุด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อกรอบพระฉายาลักษณ์ ขนาด ๒๖x๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๙-๙๖๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
จ้างเปลี่ยนลูกล้อประตูรั้ว จำนวน ๒ บานประตู หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567