ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสุดเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าวและที่โกยผงปี๊ปสังกะสีด้ามไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๕16 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง (ห้องประชุม) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓ ซุ้ม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567