ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 8 results.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2548
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548