รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 33 results.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 12 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศาลายา ประจำปี พ.ศ.2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาประจำปี 2564
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ศาลายา ประจำปี 2564