ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2567
ซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๔ คัน (โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานส่งเสริมกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ )ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 1,230 เมษายน 2567
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๓,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๓๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒, ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567