นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร

 

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

ข้าพเจ้า นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ขอแสดงเจตจำนงต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่อสาธารณชน และประชาชนทั่วไปว่า

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารราชการ ภายใต้อำนาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา บำบัดทุกข์  บำรุงสุข ตลอดจน

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ตระหนักในหน้าที่และจะปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

                                      นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีนโยบายการพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้

1.นโยบายเร่งด่วน

        1) ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้มีเพียงพอต่อความต้องการระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ

       2) ซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสายที่มีการชำรุดให้มีสภาพการใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย

       3) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณระให้ครอบคลุมพื้นที่เส้นทาง

       4) แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดจากสาธารภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น

       5) ก่อสร้างทางระบายน้ำออกในพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง

       6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก สายรอง ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

2.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมและดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุเร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ และสำหรับด้านเศรษฐกิจจะดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนโดยสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน

3. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     เพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสะดวกสบายขึ้น โดยดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจรเครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงเพิ่มทางเลือกสนับสนุนการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมพื้นที่เส้นทาง

4. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

    เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และปลอดภัยจากมลพิษ    โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในที่ชุมชน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

5. นโยบายการศึกษา

    เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาเป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่

6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

    เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยบูรณการแผนงานพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

     เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม           เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้าน               การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ การจัดอาคารสถานที่ทำงานที่เหมาะสมในการทำงานสำหรับบริการประชาชนในทุกด้าน