ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 กุมภาพันธ์ 2567 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 เมษายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 มีนาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 26 ตุลาคม 2565 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 ตุลาคม 2565 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3