ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 มีนาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 26 ตุลาคม 2565 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 ตุลาคม 2565 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 18 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มีนาคม 2565 ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มีนาคม 2565 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 ตุลาคม 2564 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564