ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำบ่อบาดาล ซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๔๕๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2566
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)20 ตุลาคม 2566
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา ม.120 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๐๗๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ เล่ม และเข้าเล่ม (ต้นฉบับ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม รวมทั้งหมด จำนวน ๒๙ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลภาษีที่ดิน และภาษีป้าย จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566