ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 708
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ๑๓ แรงม้าพร้อมท่อสูบน้ำ ๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลส และติดตั้งลูกลอยไฟฟ้าควบคุมระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567
จ้างจัดทำอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ กล่อง (กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จอบ (ด้ามเหล็ก) พลั่วตักดิน (ด้ามเหล็ก) คราด (ด้ามเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖-๕๒-๐๐๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567