ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งชนิดสแตนเลส จำนวน ๔ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์ ) จำนวน ๕๐ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ภาคเรียนที่ ๑ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566