วันที่ประกาศหัวข้อ
20 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาประดับผ้าสีเหลือง+สีขาว บริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567จ้างจัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและโครงสร้างบุคลากรสำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๔๔๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2567จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน เข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ศาลายา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน