แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)