มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-3 of 3 results.
มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 2564