เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

        ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ขุดคลองมหาสวัสดิ์ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2403 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปพระปฐมเจดีย์
และเป็นคลองเปิดที่ให้เป็นนาสำหรับแจก พระเจ้าลูกยาเธอทรงโปรดเกล้า ฯ
ให้สร้างศาลา ริมคลอง ทุกระยะ 4 กิโลเมตร ซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อต่าง ๆ ออกไป
เช่น ศาลาธรรมสพน์ กล่าวกันว่าเป็น ศาลา ที่ตั้งศพ เพื่อทำพิธีฌาปนกิจ 

 

        ศาลายา ( ซึ่งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.ศาลายา ปัจจุบัน) เป็น ศาลา ที่จารึก ยา 
เอาไว้ให้ใครไปมาสามารถจดจำเอาไปใช้ได้ และจึงได้เกิดชุมชน ศาลายา ขึ้น  
ศาลายาในอดีตได้หายไปจาก ต.ศาลายา แล้ว เนื่องจากในปี พ.ศ. 2490
ได้มีการขุดลอกคลองโดยเรือขุด (เรือกระบวย) ทำให้ศาลา ต่าง ๆ รวมทั้ง ศาลายา

หายไป จากข้อมูลตำแหน่งของ ศาลายา น่าจะอยู่ตรงตำแหน่งเสาโทรเลขรถไฟที่ 19/1

ตรงกิโลเมตรที่ 19 ซึ่งตรงกับป้ายสถานีรถไฟศาลายาด้านตะวันออก และเมื่อมอง

ตรงไปทางคลองจะเห็นอยู่ตรงหน้าวัดสาลวันพอดี

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร

400

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

        “ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี สาธรณูปโภคครบครัน ยึดมั่นธรรมาภิบาล ”

พันธกิจ

        1ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัว             ของเมืองในอนาคต

        2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะและส่งเสริม                       การท่องเที่ยว

        3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ                     พึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

        4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น

        5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ

        6. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                       การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและ                     การปกครอง

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ 2,455 1,508 1,858 3,366 คน
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโยง 1,358 1,479 1,688 3,167 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแค (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา) 676 320 360 680 คน
หมู่ที่ 4 บ้านตาพิน (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา) 336 303 310 613 คน
หมู่ที่ 5 บ้านสาลวัน (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา) 2,652 1,863 2,311 4,174 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ อากาศร้อนชื้น มีคลองธรรมชาติและคลองซอย ที่ขุดขึ้นเพื่อการเกษตร  พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตร

ภูมิอากาศ 

        สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม บริเวรพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิตำ่สุด 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 76 ในช่วงฤดูฝน การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

เนื้อที่ 

        องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีเขตรับผิดชอบเนื้อที่ประมาณ 18.73 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,706.25 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

        ทิศเหนือ ติดเขตตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
        

        ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย และตำบลบ้านใหม่        

        ทิศใต้ ติดเขตตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

        ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

        

การเมืองการปกครอง

         องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เป็นอาคารที่ทำการ ๒ ชั้น มีรั้วล้อมรอบ การคมนาคมสะดวก ระยะทางห่างจาก     ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ประมาณ ๓ กิโลเมตร ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

        ทิศเหนือ ติดเขตตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๙๓๘๐ E ๖๔๑๒๐๐

        ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย และตำบลบ้านใหม่ 
        อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
        พิกัด N ๑๕๒๖๔๖๐ E ๖๔๓๗๐๐

        ทิศใต้ ติดเขตตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๕๒๐๐ E ๖๓๙๖๐๐

        ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
        พิกัด N ๑๕๒๖๔๖๘ E ๖๓๘๗๙๒

        เขตการปกครอง

         องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ดังนี้

         หมู่ที่ 1   บ้านวัดสุวรรณ

         หมู่ที่ 2   บ้านคลองโยง       

         หมู่ที่ 3   บ้านหนองแค  (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา)

         หมู่ที่ 4   บ้านตาพิน      (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา) 

         หมุ่ที่ 5   บ้านสาลวัน    (ใีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา)        

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ 

         ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประชากรจะประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ทำการเกษตร (ทำนาและสวน) อาชีพรองลงมาได้แก่รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น 

หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 

         - โรงแรม 1 แห่ง (เดอะ รอยัลเจมส์ ลอดจ์ 2000 ) 

         - สนามกอล์ฟ 1 แห่ง

         - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง

         - โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก,กลาง,ใหญ่) 30 แห่ง 

         - ร้านซ่อมท่อไอเสีย,ซ่อมรถยนต์หรือเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ทุกประเภท,  จำหน่ายอะไหล่รถยนต์  12 แห่ง

         - ร้านขายของเบ็ดเตล็ด 33 แห่ง 

         - ร้านขายอาหาร 39 แห่ง

         - ร้านวัสดุก่อสร้าง,อุปกรณ์ไฟฟ้า อลูมิเนียมและเหล็ก 19 แห่ง

         - อพาร์ทเมนต์ 10 แห่ง

         - ห้องแถว,ห้องเช่า 76 แห่ง 

         - โกดังให้เช่า 3 แห่ง

         - ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,อะไหล่รถจักรยานยนต์และซ่อมจักรยานยนต์ 8 แห่ง

         - โกดังเก็บสินค้า 7 แห่ง

         - ร้านรับ-ซื้อขายของเก่า 5 แห่ง

         - ร้านสะดวกซื้อ 8 แห่ง 

         - โรงเรียนอนุบาลเอกชนและโรงเรียนสอนพิเศษ 2 แห่ง 

         - สถานีไฟฟ้า 2 แห่ง 

         - โรงสีข้าว 2 แห่ง 

         - โรงแรมรายวัน 1 แห่ง 

         - อื่น ๆ 88 แห่ง 

  ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

สภาพทางสังคม

การศึกษา

๑. การศึกษาปฐมวัย 4 แห่ง ได้แก่

         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา(บ้านวัดสุวรรณ)   พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ ๑

           มีครู จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเกศินี  เกิดทรัพย์ และมีผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน  มีนักเรียน จำนวน 25 คน

         - โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร  พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 3

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นางสาวชลลดา ภิรมย์เปรม มีนักเรียน ผูู้แลเด็ก 41 คน จำนวน 285 คน

         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศาลายา   พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 5

           มีผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 3 คน  ได้แก่  นางสาวเสาวลักษณ์  เฮเกอลุนด์, ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คน มีนักเรียน จำนวน 41 คน

         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านมหามงคล 2  พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 4

           มีผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  3  คน  มีนักเรียน จำนวน 10  คน

๒. โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่

         - โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษฏิ์)                   พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 1

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นางสาวภัทรียา คชหิรัญ   ครู จำนวน 12 คน มีนักเรียน จำนวน 190 คน

         - โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล    พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 5

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายจำเริญ สีมารัตน์ ครูจำนวน 108 คน มีนักเรียน จำนวน  1,787  คน

๓. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

         - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 5

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ครู 185 คน   มีนักเรียน จำนวน 2,477 คน

๔. กศน. (วิทยาลัยในวัง)   พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 5

         - ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม  มีนักเรียน จำนวน  381 คน

๕. กาญนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง   พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 5

         - ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ  มีนักเรียน จำนวน  642 คน

๖. มหาวิทยาลัย 1 แห่ง

         - มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 1

           อธิการบดี ชื่อ พระราชปวัชรเมธี.ผศ.ดร.  มีนักศึกษา/นักเรียน จำนวน  1,072 รูป

           -ส่วนกลาง นักศึกษา/นักเรียน จำนวน  837 รูป/คน  

           - วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  จำนวน 235 รูป/คน

สาธารณสุข

         สถานที่สำหรับให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยดังนี้

๑. โรงพยาบาลพุทธมณฑล  ขนาด 30 เตียง หมู่ที่ 1

         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล ชื่อ  นพ.ปริพนท์ จุลเจิม

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ หมู่ที่ 1

         

๓. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน 5 แห่ง 

มวลชนจัดตั้ง 

        - ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีกลุ่มมวลชนที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีความเข้มแข็งหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มชาตะไคร้ ฯลฯ

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถานศึกษา

    การศึกษาปฐมวัย 2 แห่ง ได้แก่ 
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ( บ้านวัดสุวรรณ )  พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 1 
        - โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร พื้นที่ตั้ง หมู่ที่ 3

    โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ 
        - โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษฏิ์) พื้นที่ตั้งหมู่ที่ 1 
        - โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล พื้นที่ตั้งหมู่ที่ 5

    โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
        - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม) พื้นที่ตั้งหมู่ที่ 5

    

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    วัด 2 แห่ง ได้แก่ 

        - วัดสุวรรณาราม พื้นที่ตั้งหมู่ที่ 1 
        - วัดเทพนิมิต พื้นที่ตั้งหมู่ที่ 5

    สำนักสงฆ์ 1แห่ง พื้นที่ตั้งหมู่ที่ 1

    สถาบันแม่ชี 1 แห่ง พื้นที่ตั้งหมู่ที่ 1

ประเพณี/วัฒนธรรม 
        - งานประเพณีสงกรานต์ 
        - แห่เทียนเข้าพรรษา 
        - งานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ

 

420

การบริการพื้นที่และทรัพยากรณ์ธรรมชาติ

การคมนาคม 

        การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่อื่นภายนอกเขตที่รับผิดชอบและระหว่างหมู่บ้านชมชนใกล้เคียง สามารถติดเดินทางได้โดย รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน มีทั้งถนนลูกรัง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ 

    ถนนสายหลัก 3เส้นทาง อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม

        - นฐ. 3004 ศาลายา – นครชัยศรี ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 1,877 เมตร

        - นฐ. 4006 ศาลายา – บางภาษี ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 3,388 เมตร

        - นฐ. 5035 เทพนิมิต – ลานตากฟ้า ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 2,870 เมตร

    ถนนสายสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นทางลัดจากการจราจรเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ เส้นทาง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้แก่

        - ถนนดาวทอง ๒ (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. ๖๐๓๕ เทพนิมิต – ลานตากฟ้า                       ไปถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ) ระยะทาง ๒ , ๓๙๕ เมตร

        - ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. ๔๐๐๖ ศาลายา –            บางภาษี ไปถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ) ระยะทางในเขตรับผิดชอบ ๒ , ๔๙๑ เมตร

        - ถนนเฉลิมนิเวศน์ ๑ (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. ๖๐๓๕ เทพนิมิต – ลานตากฟ้า                   ไปถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ) ระยะทางในเขตรับผิดชอบ ๑ , ๙๗๘ เมตร

    ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕ เส้นทาง ได้แก่

        - ถนนศาลายา – บางเตย ระยะทาง ๗๑๘ เมตร

        - ถนนดาวทอง ๑ ระยะทาง ๑ , ๖๗๗ เมตร

        - ถนนเลียบคลองตาหลี ระยะทาง ๒ , ๘๗๑ เมตร

        - ถนนเมตตาอรุณ ๒ ระยะทาง ๒ , ๐๕๗ เมตร

    ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประกอบด้วย

        

หมู่ที่ 1 จำนวน 14 เส้นทาง

- ถนนศาลายา – บางเตย                                            

- ถนนทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ

- ถนนเลียบทางรถไฟ

- ถนนเลียบคลองตาคง

- ถนนทางเข้าโรงพยาบาลพุทธมณฑล

- ถนนซอยหอถัง รพช.

- ถนนนุกูลอุทิศ

- ถนนซอยนุกูลอุทิศ 1

 

 

700 เมตร

125 เมตร

2,130 เมตร

929 เมตร

915 เมตร

576 เมตร

320 เมตร

310 เมตร

- ถนนซอยนุกูลอุทิศ 2

- ถนนซอยนุกูลอุทิศ 3

- ถนนซอยสำนักสงฆ์

- ถนนซอยสุวรรณดี

- ถนนเลียบคลองตาหลี

- ถนนซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่

 

340 เมตร

365 เมตร

440 เมตร

1,250 เมตร

1,670 เมตร

1,150 เมตร

หมู่ที 2 จำนวน 7 เส้นทาง

- ถนนซอยนายยันต์

- ถนนซอยเลียบคลองมหาสวัสดิ์

- ถนนซอยเข้าวัดสิริวัฒนาราม

- ถนนซอยเฉลิมนิเวศน์ 2

- ถนนซอยเฉลิมนิเวศน์ 1

- ถนนซอยดาวทอง 2

- ถนนซอยลุงบุญ

 

600 เมตร

1,210 เมตร

400 เมตร

1,500 เมตร

2,650 เมตร

2,400 เมตร

1,234 เมตร

หมู่ที 3 จำนวน 26 เส้นทาง

- ถนนซอยสุวรรณา

- ถนนหน้าที่ทำการ อบต.ศาลายา

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 1

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 2

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 3

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 4

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 5

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 6

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 7

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 8

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 9

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 10

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 11

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 12

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 13

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 15

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 17

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 19

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 20

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 21

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 22

 

1,250 เมตร

2,420 เมตร

145 เมตร

60 เมตร

145 เมตร

60 เมตร

145 เมตร

60 เมตร

145 เมตร

60 เมตร

145 เมตร

55 เมตร

145 เมตร

55 เมตร

145 เมตร

145 เมตร

145 เมตร

145 เมตร

55 เมตร

145 เมตร

55 เมตร

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 23

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 24

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 25

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 27

- ถนนซอย อบต.ศาลายา 29

 

145 เมตร

55 เมตร

145 เมตร

145 เมตร

145 เมตร

หมู่ที 4 จำนวน 7 เส้นทาง

- ถนนเมตตาอรุณ

- ถนนซอยเมตตาอรุณ 1

- ถนนซอยเมตตาอรุณ 2

- ถนนซอยเมตตาอรุณ 3

- ถนนซอยเมตตาอรุณ 4

- ถนนซอยเมตตาอรุณ 5

- ถนนซอยเมตตาอรุณ 6

 

300 เมตร

1,500 เมตร

1,200 เมตร

1,600 เมตร

424 เมตร

490 เมตร

1,840 เมตร

หมู่ที 5 จำนวน 5 เส้นทาง

- ถนนซอยอาภา

- ถนนซอยเทพนิมิต

- ถนนซอยภารดี

- ถนนซอยดาวทอง 1

- ถนนซอยสานฝัน

 

403 เมตร

412 เมตร

320 เมตร

1,570 เมตร

130 เมตร

การโทรคมนาคม

        โทรศัพท์บ้าน มีประมาณร้อยละ 90

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประชาชนมีไฟฟ้า จำนวน 3,889 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ15  ของอำเภอพุทธมณฑล

แหล่งน้ำธรรมชาติ

    คลองชลประทานสายหลัก จำนวน 5 คลอง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ดังนี้

        - คลองมหาสวัสดิ์ ความยาว 1,894 เมตร

        - คลองทวีวัฒนา    ความยาว 3 ,427 เมตร

        - คลองโยง            ความยาว 3,120 เมตร

        - คลองบางเตย     ความยาว 1,100 เมตร

        - คลองตาหลี        ความยาว 2,883 เมตร

    คลองซอย จำนวน 3 คลอง ได้แก่

         - คลองตาเปล่ง (เชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง) ความยาว 2,918 เมตร

        - คลองตาพริ้ง (เชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง)ความยาว 3 ,236 เมตร

        - คลองตาคง (สาขาย่อยของคลองบางเตย) ความยาว 1 ,406 เมตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

ลำดับ

สถานที่

เจ้าของที่ดิน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

หน่วยราชการ

ก่อสร้าง

1

บ้านวัดสุวรรณ (30ม³)

มอบเป็นที่สาธารณะ

1

ศาลายา

พุทธมณฑล

อบต.ศาลายา

2

บ้านวัดสุวรรณ (27ม³)

มอบเป็นที่สาธารณะ

1

ศาลายา

พุทธมณฑล

รพช.จ.นครปฐม

3

บ้านคลองโยง (30ม³)

มอบเป็นที่สาธารณะ

2

ศาลายา

พุทธมณฑล

คพจ.

4

บ้านหนองแค

มอบเป็นที่สาธารณะ

3

ศาลายา

พุทธมณฑล

อบต.ศาลายา

5

บ้านลุงพริ้ง(ข้างหมู่บ้านมหามงคล2)

มอบเป็นที่สาธารณะ

5

ศาลายา

พุทธมณฑล

อบต.ศาลายา

6

บ้านสาลวัน (30ม³)

อบต.ศาลายา

5

ศาลายา

พุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล


 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

        - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำ     การเกษตร มีคู คลองอยู่ทั่วไป

        - สภาพทั่วไปเป็นดินนา เกิดจากการตกตะกอนบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำนา ทำสวนผลไม้   ไม้ดอกไม้ประดับ