ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๒๕ นิ้ว ๔๒ ฟัน เบอร์ ๓๘๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุคมนาคมและเปลี่ยนอะไหล่อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง (แบตเตอรี่ เสาอากาศ ขั้วแปลง แท่นชาร์จ ฯลฯ) และตั้งค่าโปรแกรมช่องความถี่วิทยุคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๔๔๕ นครปฐม จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566