ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM ๒.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
ซื้อทรายเคมีกำจัดลูกน้่ำยุงลาย (ชนิดซอง) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างจ้ดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๐๗๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566