ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 660
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น ๒๕๒๕ จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2566
จ้างทำโครงพระฉายาลักษณ์ขนาด ๒.๑๐x๑.๕๙ เมตร จำนวน ๑ งาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๙-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ๑ กน ๒๓๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ธันวาคม 2566
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗7 ธันวาคม 2566