ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๔-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566