ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 372
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้าง้ซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุจราจร รายการแผงเหล็กกั้นจราจรพร้อมป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม15 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มีนาคม 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงกันปากบ่อพักและตะแกรงกันขยะในบ่อพักสำหรับอาคารสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า13 มีนาคม 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงกันปากบ่อพักและตะแกรงกันขยะในบ่อพักสำหรับอาคารสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า9 มีนาคม 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงกันปากบ่อพักและตะแกรงกันขยะในบ่อพักสำหรับอาคารสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า11 มีนาคม 2566