ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน บท-๗๘๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สวิทช์แสงแดด จำนวน ๑๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผข ๙๘๐๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2567
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลข ครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒,๔๒๐-๖๕-๐๐๓๑,๔๒๐-๖๕-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ/บ่อพัก พร้อมติดตั้งแผงตะแกรงสแตนเลสกันขยะในบ่อพัก (ซอยอบต.ศาลายา ๒ , ๘ , และซอย ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ๑๓ แรงม้าพร้อมท่อสูบน้ำ ๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลส และติดตั้งลูกลอยไฟฟ้าควบคุมระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567
จ้างจัดทำอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ กล่อง (กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567