ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 372
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๗.๕ แรงม้าพร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
ซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งยาว จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๘,๔๑๖-๖๓-๐๐๕๙ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๖๓-๐๐๓๘, ๔๘๙-๖๓-๐๐๓๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๔๔๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา4 มีนาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน เข้าเรียนจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2566