ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 688
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๓๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒, ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
ซื้อมู่ลี่ ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพระบบคลัชและแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-๕๔๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำดี โรงกรองน้ำดื่มบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกเฉพะกิจ หมายเลขทะเบียน บท-๗๘๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM ๒.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๔-๐๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567