ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 660
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๕๙-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างงานเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๖๓-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๓๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๓.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567