ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 708
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาโครงการว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕ คลอง (คลองตาคง หมู่ที่ ๑, คลองตาเป้า หมู่ที่ ๑, คลองบางเตย หมู่ที่ ๑, คลองตาหลี หมู่ที่ ๒, และคลองตาพริ้ง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๑๖๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาประดับผ้าระบายบริเวณรั้วอาคารที่ทำการ อบต.ศาลายา จำนวน ๑ งาน (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๕,๔๑๖-๖๑-๐๐๕๖ จำนวน ๒ เครื่อง คอมพิวเตอร์ All in One Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๔-๐๐๓๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕ คลอง (คลองตาคง หมู่ที่ ๑, คลองตาเป้า หมู่ที่ ๑, คลองบางเตย หมู่ที่ ๑, คลองตาหลี หมู่ที่ ๒, และคลองตาพริ้ง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาประดับผ้าระบายบริเวณรั้วอาคารที่ทำการ อบต.ศาลายา จำนวน ๑ งาน (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น MFC -๙๑๔๐ CDN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๑-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕ คลอง (คลองตาคง หมู่ที่ ๑, คลองตาเป้า หมู่ที่ ๑, คลองบางเตย หมู่ที่ ๑, คลองตาหลี หมู่ที่ ๒, และคลองตาพริ้ง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาประดับผ้าระบายบริเวณรั้วอาคารที่ทำการ อบต.ศาลายา จำนวน ๑ งาน (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567