ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
จ้างโครงการว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๖๕-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กันยายน 2566
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256711 กันยายน 2566
จ้างเหมาวางท่อประปา PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. ซอย เฉลิมนิเวศน์ ๑ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กันยายน 2566