ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 688
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๔๕๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๕ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสุดเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าวและที่โกยผงปี๊ปสังกะสีด้ามไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๕16 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567