ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กิจกรรม ๑ อปท., ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2567
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๕ (ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยเฉลิมนิเวศน์ ๒ จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๑,๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๕ (ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยเฉลิมนิเวศน์ ๒ จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๑,๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กรกฎาคม 2567
ซื้อก๊อกน้ำที่แปรงฟันสำหรับเด็ก จำนวน ๒๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน บท-๗๘๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาประดับผ้า บริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖,๔๒๐-๕๘-๐๐๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2567