ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาประดับผ้าสีเหลือง+สีขาว บริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างจัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและโครงสร้างบุคลากรสำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๔๔๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน เข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ศาลายา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน ๑๘ ชุด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567