ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 503
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๔๕๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กร ๖๓๕๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๒๓๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๖๓-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๘,๔๒๐-๕๘-๐๐๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลฯ พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
จ้างโครงการว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566