ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 660
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM ๒.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๔-๐๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๓.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และ หมึกเครื่องแฟกซ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2567
ซื้อมู่ลี่ ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน ๘๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมารถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๑๒, ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔, ๔๔๒-๖๕-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ (พร้อมติดตั้ง) สำหรับใช้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567