ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายไวนิลชาวนครปฐมร่วมใจอนุรักษ์และพัฒนาคลองโยง คลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
จ้างทำป้ายไวนิลชาวนครปฐมร่วมใจอนุรักษ์และพัฒนาคลองโยง คลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการจัดทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุดับเพลิงโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖, ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๗, ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๕, ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566