ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 660
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2567
จ้างเหมาค่าแรงวางท่อเมนประปาเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๒ คัน (โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2567
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๐, ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๑, ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๗, ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๘, ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567
จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖,๔๒๐-๕๗-๐๐๑๗,๔๒๐-๕๘-๐๐๑๘,๔๒๐-๕๘-๐๐๑๙,๔๒๐-๖๐-๐๐๒๕,๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567