ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 660
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก ๑๐๐ คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566
จ้างทำฝาครอบปั๊มไฮโดรลิค และติดตั้งขาเหล็กน๊อตยึด รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาเป่าล้างพัฒนาบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ (บ้านลุงใหญ่) บ่อที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566