ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖, ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๗, ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๕, ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 สิงหาคม 2566
จ้างจัดทำชุดตักบาตรอาหารแห้ง จำนวน ๔๙ ชุด เพื่อใช้ใน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
จ้างซ่่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมแซมชุดแท่นปืนอัดน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิง) จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ผข-๙๘๐๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาประดับผ้าสีเหลือง+สีขาว (รวมผ้า) บริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๘๙ เมตร (โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566