ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 708
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน ๑ งาน (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ซุ้มเกมส์ และวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๑-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าถนน LED) โดยวิธีคัดเลือก21 ธันวาคม 2566