รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 16-20 of 33 results.
การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ไตรมาส2,3
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของ อบต.ศาลายา ไตรมาสที่ 1
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน