รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 6-10 of 33 results.
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ปงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 6 เดือน
รายงานประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านสวัสดิการและพัฒนาสังคม (เดือน ม.ค.-มิ.ย.64))
รายงานประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านสวัสดิการและพัฒนาสังคม (เดือน ก.ค.-ธ.ค.63)