รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 11-15 of 33 results.
การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.ศาลายา ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานข้อมูลแผนงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงตามภารกิจงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนต.ค.62-ก.ย.63)