รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 21-25 of 33 results.
รายงานแผนทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งแต่งแต่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลตามนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
รายงานผลการติดตามอละประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
รายงานผลการผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปี 2562
รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560