ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 461 ถึง 470 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซล ภายในตำบลบ้องตี้ ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซล LED จำนวน ๔๘ ชุด พร้อมกิ่งโคม เสา ขนาด ๓ นิ้ว เหล็กกัลป์วาไนท์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการขยายเขตประปาเกษตรสายลำสมอ - นางสุขี พวงทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสังวร ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ สายห้วยโมง-บ้านนายนิริส ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเส้นข้างบ้านนายประเสริฐ คำชำนิ-ไร่นางเปลื้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางอ้อย ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
ซื้อทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ชนิดซอง) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชีวบำบัดภัณฑ์อเนกประสงค์(ไบโอออร์แกนิค) ขนาด ๒๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - ๗๘๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565