ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 451 ถึง 460 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-๖๑๒๐ N หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชีวบำบัดภัณฑ์อเนกประสงค์(ไบโอออร์แกนิค) ขนาด ๒๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชีวบำบัดภัณฑ์อเนกประสงค์(ไบโอออร์แกนิค) ขนาด ๒๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
ซื้อไม้อัดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ไร่ลุงวิชัย - ถนนดำ หมู่ที่ ๑ วังขะโด๊ะ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565