ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์สีขาว จำนวน ๒๕ หลัง (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์สีขาว จำนวน ๒๕ หลัง (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๑๒ , ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔ , ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๕ , ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๖ ,๔๔๒-๖๕-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงสำหรับใช้งานกลางแจ้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ งาน (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กว 152 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษม ๖๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน ๑ งาน (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ซุ้มเกมส์ และวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567