ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์ ) จำนวน ๕๐ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ภาคเรียนที่ ๑ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๔-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤษภาคม 2566