ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔,๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566
จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำใช้ จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ OKI B๔๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๕-๐๐๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ OKI B๔๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๕-๐๐๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ OKI B๔๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๕-๐๐๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566