ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 371 ถึง 380 จากข้อมูล 421
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤษภาคม 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ ๑,๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ ๑,๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๐๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 2565