ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 371 ถึง 380 จากข้อมูล 570
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2565
จ้างกำจัดผักตบชวาและวัชพืชรวมทั้งสิ่งที่กีดขวางทางน้ำต่างๆ ในคลองตาคง หมู่ที่ ๑ และคลองตาพริ้ง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ๑ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (ผ้าใบส่งน้ำ) จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2565
จ้างจัดทำชุดตักบาตรอาหารแห้ง โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2565