ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 341 ถึง 350 จากข้อมูล 708
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน (โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล (โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
จ้าง้ซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
จ้าง้ซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุจราจร รายการแผงเหล็กกั้นจราจรพร้อมป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566