ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 321 ถึง 330 จากข้อมูล 506
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖ , ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๗ , ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2565
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ) จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) จำนวน ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (กระบอกฉีดยาฆ่าหญ้าแสตนเลส) จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2565
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565