ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 708
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2566
จ้างทำโครงพระฉายาลักษณ์ขนาด ๒.๑๐x๑.๕๙ เมตร จำนวน ๑ งาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๙-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ๑ กน ๒๓๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ธันวาคม 2566
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗7 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดเหล็ก ขนาด ๒๔ นิ้ว, สกัดแบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566