แผนการดำเนินงาน

Displaying 16-20 of 34 results.
9 ฟฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมตรั้งที่ 2
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563