แผนการดำเนินงาน

Displaying 11-15 of 32 results.
แผนการตวจสอบภายในประจำปี 2563
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาประจำปี 2563
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
9 ฟฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน