แผนการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 32 results.
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่ร พ.ศ.2561-2565
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564