ผลการดำเนินงาน

Displaying 6-10 of 16 results.
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 12 เดือน
รายงานสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2564 (ช่วง 6 เดือนแรก)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564