ผลการดำเนินงาน

Displaying 11-15 of 19 results.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รอบ 12 เดือน
รายงานสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2564 (ช่วง 6 เดือนแรก)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562