ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 651 ถึง 660 จากข้อมูล 688
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๗๔๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565