ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 561 ถึง 570 จากข้อมูล 630
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย รพช. หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย รพช. หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 มิถุนายน 2565
ซื้อยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2565
ซื้อยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2565
ซื้อยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๒๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2565
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕31 พฤษภาคม 2565
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษฏ์) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕31 พฤษภาคม 2565
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษม - 601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕ - ๖๒๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565