ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 725
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จอบ (ด้ามเหล็ก) พลั่วตักดิน (ด้ามเหล็ก) คราด (ด้ามเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖-๕๒-๐๐๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาโครงการว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน ๕ คลอง (คลองตาคง หมู่ที่ ๑, คลองตาเป้า หมู่ที่ ๑, คลองบางเตย หมู่ที่ ๑, คลองตาหลี หมู่ที่ ๒, และคลองตาพริ้ง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๑๖๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาประดับผ้าระบายบริเวณรั้วอาคารที่ทำการ อบต.ศาลายา จำนวน ๑ งาน (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567