โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

8 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา น.ส.ทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.ศาลายา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม(ต่อยอด) มีนายธีรวัฒน์ นิราศโศก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และตระหนักในการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ลดโลกร้อน และป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในพื้นที่ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดและร่วมเข้ารับฟังการอบรม ทั้งนี้ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล ได้กล่าวพบปะผู้เข้ารับการอบรม
และวิทยากรบรรยายโดยนายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม และ นายวิรัช จำปานิล ประธานจิตอาสาจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!